งานวิจัยและนวัตกรรม https://fish.ku.ac.th/th th การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (13.00-16.00 ) https://fish.ku.ac.th/th/blog/karprachumthangwichakarmhawithyalayekstrsastr-khrangthii-62-1300-1600 <span>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (13.00-16.00 )</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2024-02/2_0.png" width="5000" height="2900" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 02/21/2024 - 16:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62<br /> เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติม<br /> <a href="https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php">https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php</a></p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Wed, 21 Feb 2024 09:08:36 +0000 fishku 965 at https://fish.ku.ac.th การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (8.30-12.00) https://fish.ku.ac.th/th/blog/karprachumthangwichakarmhawithyalayekstrsastr-khrangthii-62-830-1200 <span>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (8.30-12.00)</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2024-02/1_0.png" width="5000" height="2900" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 02/21/2024 - 16:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62<br /> เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติม<br /> <a href="https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php">https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php</a></p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Wed, 21 Feb 2024 09:06:48 +0000 fishku 964 at https://fish.ku.ac.th สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://fish.ku.ac.th/th/blog/swphmk-khxechiychwnxacary-nakwicay-mk-khxrabkarsnabsnunkha-page-charge <span>สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2024-02/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 02/14/2024 - 15:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<br /> <a href="https://shorturl.asia/bYmvi">https://shorturl.asia/bYmvi</a></p> <p> </p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Wed, 14 Feb 2024 08:47:28 +0000 fishku 960 at https://fish.ku.ac.th การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 https://fish.ku.ac.th/th/blog/karprachumthangwichakarmhawithyalayekstrsastr-khrangthii-62 <span>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2023-11/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A22-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 11/08/2023 - 16:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62</strong><br /> .<br /> <strong>The 62nd Kasetsart University Annual Conference</strong><br /> .<br /> หัวข้อ: “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (“Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality”)<br /> .<br /> วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567<br /> .<br /> ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร<br /> .<br /> Deadline submission: 17 ธันวาคม 2566<br /> .<br /> Website: <a href="https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php">https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php</a><br /> .<br /> =========================<br /> .<br /> สาขาการนำเสนอผลงาน:<br /> .<br /> 1. สาขาพืช<br /> 2. สาขาสัตว์<br /> 3. สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์<br /> 4. สาขาประมง<br /> 5. สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์<br /> 6. สาขาวิทยาศาสตร์<br /> 7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์<br /> 8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร<br /> 9. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br /> 10. สาขาศึกษาศาสตร์<br /> 11. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ<br /> 12. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br /> .<br /> =========================<br /> .<br /> ติดต่อสอบถาม:<br /> .<br /> สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> .<br /> หมายเลขโทรศัพท์: 02-579-5548<br /> .<br /> E-mail: KUannualconf@gmail.com</p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> <div class="field field--name-field-attach-pdf field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Attach PDF</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><span class="file file--mime-image-jpeg file--image"><a href="https://fish.ku.ac.th/sites/default/files/2023-12/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2062.jpg" type="image/jpeg; length=1433540">โปสเตอร์_การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62.jpg</a></span> </div> </div> </div> Wed, 08 Nov 2023 09:05:52 +0000 fishku 926 at https://fish.ku.ac.th เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 https://fish.ku.ac.th/th/blog/epidrabkhxesnxokhrngkarwicayephuuexkhxrabkarsnabsnunthunwicayinlaksnakhxngkarwicaysthaban <span>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2023-10/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A22567_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Tue, 10/31/2023 - 16:24</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน จากคณะประมง<br /> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2</strong></p> <p><strong>สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน</strong></p> <p><strong>รายละเอียด<br />  </strong>  •ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566<br /> โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มายังอีเมล ffis.research@ku.th<br />    •ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ <br />    •ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ</p> <p><strong>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</strong><br />    1.เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ<br />    2.ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน</p> <p><strong>ผลงานเป้าหมาย</strong><br />    •ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน  และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์<br />    •ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไปหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม (Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน<br />    •หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป</p> <p><strong>รายละเอียดเพิ่มเติม  </strong><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมฯ_.pdf">แนบไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์ฯ</a></p> <p><strong>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม</strong><br /> นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)<br /> E-mail: ffis.research@ku.th <br /> โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079</p> <p><strong>ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง</strong><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย_.docx">แนบไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย</a><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/รูปแบบการอ้างอิงตามบัณฑิตวิทยาลัย_มก._.pdf">รูปแบบการอ้างอิงตามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</a></p> <p> </p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Tue, 31 Oct 2023 09:24:09 +0000 fishku 919 at https://fish.ku.ac.th เปิดให้นักวิจัยสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 แบบออนไลน์ https://fish.ku.ac.th/th/blog/epidihnakwicaysmakhrkhxrabrangwalphlnganwicaytiiphimphradabnanachati-pii-2564-aebbxxniln <span>เปิดให้นักวิจัยสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 แบบออนไลน์</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2023-07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A1%E0%B8%81.-01_0.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Tue, 07/18/2023 - 14:59</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>    ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง</p> <p>    คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้ง อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลฯ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยมีรายละเอียด ดัง Link: <a href="https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=81845 ">https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=81845 </a></p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Tue, 18 Jul 2023 07:59:59 +0000 fishku 882 at https://fish.ku.ac.th เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 https://fish.ku.ac.th/th/blog/epidrabkhxesnxokhrngkarwicayephuuexkhxrabkarsnabsnunthunwicayinpraethsaelathunwicaysthaban-0 <span>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2023-06/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A22567-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Thu, 06/01/2023 - 08:42</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง<br /> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</strong></p> <p>1. สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ<br /> <strong>รายละเอียดทุน</strong><br /> • ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566<br /> โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มายังอีเมล ffis.research@ku.th<br /> • ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ<br /> • ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ</p> <p><strong>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</strong><br /> 1. เป็นบุคลากร<br />     1.1 บุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี<br />     1.2 บุคลากรประเภทนักวิจัย เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 10 ปี<br />     1.3 บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ<br /> 2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน<br /> 3. เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p><strong>ผลงานเป้าหมาย   </strong> <br /> • ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์<br /> • ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน<br /> • หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป</p> <p><br /> 2. สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน</p> <p><strong>รายละเอียด</strong><br /> • ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566<br /> โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มาที่อีเมล ffis.research@ku.th<br /> • ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ จำนวน 5 ทุน<br /> • ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ</p> <p><br /> <strong>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</strong><br /> 1. เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ<br /> 2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน</p> <p>ผลงานเป้าหมาย<br /> •    ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์<br /> •    ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม (Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน<br /> •    หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป</p> <p><strong>รายละเอียดเพิ่มเติม  </strong><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมฯ.pdf">ประกาศหลักเกณฑ์ฯ</a></p> <p>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม<br /> นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)<br /> E-mail: ffis.research@ku.th <br /> โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079</p> <p>ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง<br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย2567.docx">แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย</a><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/รูปแบบการอ้างอิง2567.pdf">รูปแบบการอ้างอิงตามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</a></p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Thu, 01 Jun 2023 01:42:51 +0000 fishku 868 at https://fish.ku.ac.th ทุนอุดหนุ่นวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุลากร แหล่งทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก https://fish.ku.ac.th/th/blog/thunxudhnunwicayaelanwatkrrm-aelathunphathnabulakr-aehlngthunxudhnunwicayphaynxk <span>ทุนอุดหนุ่นวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุลากร แหล่งทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2023-03/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 03/22/2023 - 10:34</span> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> <div class="field field--name-field-attach-pdf field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Attach PDF</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><span class="file file--mime-image-jpeg file--image"><a href="https://fish.ku.ac.th/sites/default/files/2023-03/Timeline-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%28page%201%29.jpg" type="image/jpeg; length=690520">Timeline-ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (page 1).jpg</a></span> </div> <div class="field__item"><span class="file file--mime-image-jpeg file--image"><a href="https://fish.ku.ac.th/sites/default/files/2023-03/Timeline-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%28page%202%29.jpg" type="image/jpeg; length=550729">Timeline-ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (page 2).jpg</a></span> </div> </div> </div> Wed, 22 Mar 2023 03:34:09 +0000 fishku 823 at https://fish.ku.ac.th การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction to micro-bubble technique to improve the DO conditions of the water and enhance the production of shrimp culture” https://fish.ku.ac.th/th/blog/karbrryayphiess-eruuexng-introduction-micro-bubble-technique-improve-do-conditions-water-and <span>การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction to micro-bubble technique to improve the DO conditions of the water and enhance the production of shrimp culture”</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-12/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9Hiroaki%20Tsutsumi-01-01.jpg" width="1562" height="875" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Wed, 12/21/2022 - 11:07</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>การบรรยายพิเศษ</strong><br /> เรื่อง <strong>“Introduction to micro-bubble technique to improve <br /> the DO conditions of the water and enhance the production <br /> of shrimp culture”</strong></p> <p>วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30-16.30 น.<br /> ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง</p> <p>โดย <strong>Professor Hiroaki Tsutsumi</strong>, Ph.D.<br /> Faculty of Environmental &amp; Symbiotic Sciences<br /> มหาวิทยาลัย Prefectural University of Kumamoto <br /> ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>ความร่วมมือภายใต้ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบให้อากาศแบบ eco-Bubble<br /> เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย”<br /> ทุนสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)</p> <p>จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง<br /> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วชิระ ใจงาม  โทร. 0879317444       </p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Wed, 21 Dec 2022 04:07:07 +0000 fishku 757 at https://fish.ku.ac.th เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 https://fish.ku.ac.th/th/blog/epidrabkhxesnxokhrngkarwicayephuuexkhxrabkarsnabsnunthunwicayinpraethsaelathunwicaysthaban <span>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2</span> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2022-11/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A22566-01.jpg" width="3125" height="1750" alt="" /> </div> </div> <span><span>fishku</span></span> <span>Fri, 11/04/2022 - 13:01</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2</strong></p> <p><strong>1. สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ</strong><br /> รายละเอียดทุน<br /> • ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565<br /> โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ (นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก) ทางอีเมล ffis.research@ku.th<br /> • ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท ต่อโครงการ<br /> • ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ</p> <p><strong>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</strong><br /> 1. เป็นบบุคลากร<br /> 2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน<br /> 3. เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ปี หรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี<br /> 4. เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p><strong>ผลงานเป้าหมาย</strong><br /> • ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน<br /> • ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนที่ไม่ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าจะไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป</p> <p><strong>2. สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน</strong><br /> รายละเอียด<br /> • ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ (นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก) ทางอีเมล ffis.research@ku.th<br /> • ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการ<br /> • ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ</p> <p><strong>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</strong><br /> 1. เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ<br /> 2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน</p> <p><strong>ผลงานเป้าหมาย</strong><br /> • ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป ไป หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม(Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน<br /> • ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนที่ไม่ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าจะไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป</p> <p><strong>รายละเอียดเพิ่มเติม  </strong><br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนฯ.pdf">https://fish.ku.ac.th/pdf/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนฯ.pdf</a></p> <p><strong>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม</strong><br /> นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)<br /> E-mail: ffis.research@ku.th <br /> โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079</p> <p>ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง<br /> <a href="https://fish.ku.ac.th/pdf/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx">https://fish.ku.ac.th/pdf/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx</a></p></div> <div class="field-name-field-category"> <a href="/category/nganwicayaelanwatkrrm" hreflang="und">งานวิจัยและนวัตกรรม</a> </div> Fri, 04 Nov 2022 06:01:20 +0000 fishku 743 at https://fish.ku.ac.th