การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php