การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62
.
The 62nd Kasetsart University Annual Conference
.
หัวข้อ: “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (“Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality”)
.
วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567
.
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
.
Deadline submission: 17 ธันวาคม 2566
.
Website: https://annualconference.ku.ac.th/62/index.php
.
=========================
.
สาขาการนำเสนอผลงาน:
.
1. สาขาพืช
2. สาขาสัตว์
3. สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
4. สาขาประมง
5. สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
6. สาขาวิทยาศาสตร์
7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
9. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. สาขาศึกษาศาสตร์
11. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
12. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
หมายเลขโทรศัพท์: 02-579-5548
.
E-mail: KUannualconf@gmail.com