คณบดีคณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

วันที่ 29 มีนาคม 2564  คณบดีคณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประจำคณะประมง

จำหน่ายหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเบื้องต้น เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

alt

คณะประมง จำหน่ายหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเบื้องต้น

Subscribe to ประชาสัมพันธ์