การบริจาคทุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2567
ท่านผู้มีอุปการะคุณที่ประสงค์บริจาคทุนการศึกษา สามารถบริจาคได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ช่องทางการบริจาคทุนการศึกษา
ㆍบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชีรนาคาร
    ธนาคารทหารไทยรนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    บัญชีเลขที่ 069-2-00001-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองคลัง มก.)
    นำส่งหลักฐานการโอนเงินทาง e-mail : aca.fisheries@gmail.com

ㆍบริจาคเป็นเงินสดด้วยตนเอง
    บริจาคที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
    หมายเหตุ : บริจาคเงินเพื่อการศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 02-9428894

Link แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคทุน ในหน้าการบริจาคทุน 2567