alt
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  16-20 สิงหาคม 2558