ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
นาย
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ