“ทีมวิจัยไทย-จีน ค้นพบหอยมุกชนิดใหม่ของโลก จากทะเลภูเก็ต”

คณะประมง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรณี สมรูป นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสองปริญญา “KU-OUC Dual Degree Program” ภายใต้การดูแลของ Prof. Liu Shikai จาก Ocean University of China และ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ ภาควิชาชีววิทยาประมง ร่วมกับ ดร.อัครศิริ แสงสว่าง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน ดร.สุพนิดา วินิจฉัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ คุณจิตติ อินทรเจริญ อินทรฟาร์ม ในการค้นพบหอยมุกชนิดใหม่ของโลกจากเกาะดอกไม้ จังหวัดภูเก็ต และตั้งชื่อให้ว่า Pinctada phuketensis sp. nov.

การค้นพบหอยมุกชนิดใหม่นี้เป็นการตอกย้ำถึงความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามันในประเทศไทยที่ค่อนข้างสูง และอาจนำไปสู่การพัฒนาหอยมุกชนิดนี้ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดภูเก็ต ในอนาคตต่อไป

อ้างอิง: Somrup S, Sangsawang A, McMillan N, Winitchai S, Inthoncharoen J, Liu S, Muangmai N (2022) Pinctada phuketensis sp. nov. (Bivalvia, Ostreida, Margaritidae), a new pearl oyster species from Phuket, western coast of Thailand. ZooKeys 1119: 181–195. https://doi.org/10.3897/zookeys.1119.87724