alt
คณะประมงขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งเเต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นั้น ท่านเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยู 26 สำเร็จการศึกษาสาขาการประมง พ.ศ. 2513 และท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2535