ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิโอการสนับสนนุน การเรียนรู้และการวิจัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
https://www.youtube.com/watch?v=z-0jzY6J-mM (ภาษาไทย)
https://www.youtube.com/watch?v=lRZr5i1Fktk (ภาษาอังกฤษ)