วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
คณะประมงขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักวิจัยของคณะประมงที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)
1 ผศ.ดร.ภก.ถิรวัฒน์ รายรัตน์ สาขาเกษตรศาสตร์
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6)
1. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 8.250
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
1. ศ.ดร.สุภาวดี พุ่มพวง โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 4.550
2. รศ.ดร.นิติ ชูเชิด โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 2.200
3. ผศ.ดร.ภก.ถิรวัฒน์ รายรัตน์ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 2.000
4. รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 1.750
5. ผศ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 1.250
6. รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 1.00
7. รศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.650
8. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.600
9. ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.200
10. รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.150
11. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลศเกรียงไกร โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.100
12. ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ โดยมีปริมาณผลงานรวม Pi = 0.100