ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อการบรรยาย
Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น.  

โดย Prof. Dr. Hans Nauwynck
Laboratory of Virology
Department of Translational Physiology, 
Infectiology and Public Health
Ghent University, Belgium

จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมรับฟัง
สด ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือ Scan QR Code เพื่อเข้ารับฟัง
หรือ Link สำหรับเข้ารับฟัง https://ku-edu.webex.com/meet/fis