ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจาก รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรรณ ในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงใจผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2" วันที่ 18 กรกฎาคม 2565