ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่  2-10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางการประมง ในงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ดังนี้
🐠1. การประกวดวาดภาพ
- ระดับอนุบาล หัวข้อ "โลกใต้ทะเล"
- ระดับประถมศึกษา หัวข้อ "จากภูผาสู่มหานที"
🐠2. การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้น้ำ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
🐠3. การประกวดแข่งขันตอบคำถามทางการประมง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
🐠4. การแข่งขันประกวดปลากัด
- บุคคลทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทร. 0 2942 8894, 0 2942 8364