ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางการประมง ในงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ดังนี้
????1. การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทะเล”
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถมศึกษา
????2. การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้น้ำ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
????3. การประกวดแต่งกลอนจากภาพ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
????4. การแข่งขันประกวดปลากัด
- บุคคลทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทร. 0 2942 8894, 0 2942 8364

Linkรายละเอียดเพิ่มเติม
http://fish.ku.ac.th/pdf/ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม_งาเกษตรแฟร์ 2566.pdf