ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60

สาขาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 60  ระหว่าง วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โดยมีกำหนดรับสมัครผลงานวิชาการ บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ คณะประมง สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ค่าลงทะเบียน) ตามประกาศคณะประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ