คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

????ขอแสดงความยินดีกับ????
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชายฝั่ง
ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ