คณะประมงได้จัดกิจกรรม Open House 2021 ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00-19.00 น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง การจัดการเรียนการสอน โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต กิจกรรมนิสิต ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงการเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 2-3 นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ที่ให้ความสนใจ