คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
PROFESSOR PATRICK SORGELOOS Ghent University, Belgium
เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติให้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564