คณะประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ที่ได้ร่วมเขียนองค์ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ Good Farm Management in Tilapia Pond Culture ลงใน Handbook on enhancing the entrepreneurial capability of farmers in the context of tilapia value chain development in Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม