การประชุมวิชาการครั้งที่ 60  "เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน"
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex)