การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Introduction to micro-bubble technique to improve 
the DO conditions of the water and enhance the production 
of shrimp culture”

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง

โดย Professor Hiroaki Tsutsumi, Ph.D.
Faculty of Environmental & Symbiotic Sciences
มหาวิทยาลัย Prefectural University of Kumamoto 
ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือภายใต้ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบให้อากาศแบบ eco-Bubble
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย”
ทุนสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วชิระ ใจงาม  โทร. 0879317444