เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและทุนวิจัยสถาบัน จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

1. สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ
รายละเอียดทุน
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ (นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก) ทางอีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท ต่อโครงการ
• ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นบบุคลากร
2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
3. เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ปี หรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
4. เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

ผลงานเป้าหมาย
• ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
• ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนที่ไม่ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าจะไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป

2. สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน
รายละเอียด
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ (นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก) ทางอีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการ
• ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
2. ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน

ผลงานเป้าหมาย
• ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป ไป หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม(Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
• ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนที่ไม่ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าจะไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  
https://fish.ku.ac.th/pdf/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนฯ.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)
E-mail: ffis.research@ku.th 
โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง
https://fish.ku.ac.th/pdf/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx