ประกาศข่าวทุนวิจัย!!!

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ประจำปี 2564

รายละเอียดทุน
• ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่เลขานุการคณะกรรมการวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสพงษ์ โภควนิช) ทางอีเมล ffis.research@ku.th
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท ต่อโครงการ • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1) ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน 2) กรณีผู้ขอทุนอยู่ในสายวิชาการต้องเป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่เกิน 10 ปี หรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
3) เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง
4) เป็นผู้ที่ไม่มีโคงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ผลงานเป้าหมาย
• ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
• ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม rule-Fsh-KU.pdf
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการวิจัยที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาควิชา และหัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
ภาควิชาการจัดการประมง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ไตรศักดิ์) : Jiraporn.t@ku.ac.th
ภาควิชาชีววิทยาประมง (อาจารย์ถิรวัฒน์ รายรัตน์) : ffistwr@ku.ac.th
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (รองศาสตราจารย์วันชัย วรวัฒนเมธีกุล) : ffiswcw@ku.ac.th
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ) : ffispssp@ku.ac.th
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสพงษ์ โภควนิช) : ffistop@ku.ac.th
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ : ffispcp@ku.ac.th


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาง Link ด้านล่าง