เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน จากคณะประมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน

รายละเอียด
 
  •ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังคณะกรรมการวิจัยคณะประมง พร้อมทั้งส่งไฟล์มายังอีเมล ffis.research@ku.th
   •ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ 
   •ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณเดียวกันจะเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
   1.เป็นบุคลากร มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
   2.ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน

ผลงานเป้าหมาย
   •ให้ผู้รับทุนจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการวิจัยคณะประมงทราบทุก 6 เดือน  และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
   •ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไปหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นเรื่องเต็ม (Proceeding) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
   •หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะประมง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะ และไม่มีสิทธิ์เสนอโครงการอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  
แนบไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยคณะประมง)
E-mail: ffis.research@ku.th 
โทรศัพท์: 086-8894691 ภายใน 644079

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้จาก Link ด้านล่าง
แนบไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
รูปแบบการอ้างอิงตามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์