ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

    คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้ง อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลฯ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยมีรายละเอียด ดัง Link: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=81845