????‍????ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุ่มพวง เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑????‍????