ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ลักษณะเซลล์และโครงสร้างภายในแบบแสงส่องผ่านด้วยกำลังขยายหลากหลาย

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพพื้นผิววัตถุโดยแสงสะท้อนและส่องผ่านแบบทวิมโนภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพพื้นผิววัตถุโดยแสงสะท้อนและส่องผ่านแบบทวิมโนภาพ

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพพื้นผิววัตถุโดยแสงสะท้อนและส่องผ่านแบบทวิมโนภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการภูมิสารสนเทศด้านการประมง

ประกวดราคาจ้างโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการภูมิสารสนเทศด้านการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วยิ่งยวด

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วยิ่งยวด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร พร้อมชุดควบคุมการผสมแก๊ส

ประกวดราคาซื้อถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร พร้อมชุดควบคุมการผสมแก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทางทะเลแบบโทรมาตร

ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทางทะเลแบบโทรมาตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลขนาดเล็กและไมโครพลาสติก

ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลขนาดเล็กและไมโครพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะและตู้สำหรับห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะและตู้สำหรับห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลแบบไม่ใช้กล้อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลแบบไม่ใช้กล้อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม

ประกวดราคาซื้อชุดวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)