ประกาศคณะประมง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2)

Download

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2567

Download

ประกาศคณะประมง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2566

Download

แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของหน่วยงานในระดับภาควิชา

Download

แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติของหน่วยงาน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ และสำนักงานเลขานุการ คณะประมง

Download

หลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

Download

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ที่พัก ห้องประชุม เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คณะประมง

Download