งานการเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

Download

ขอแจ้งความประสงค์การรับเงินค่าจ้างชั่วคราว

Download

ขออนุมัติซื้อวัสดุ จ้างทำ

Download

ขออนุมัติซื้อวัสดุ จ้างทำ (แบบไม่มีเอกสารแนบ)

Download

สัญญาการยืมเงิน

Download

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

Download

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน มก.

Download

แบบอนุมัติเดินทางไปราชการโดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ

Download

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล

Download

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

Download

งานพัสดุ

สัญญาการยืมเงิน

Download

แจ้งย้ายครุภัณฑ์

Download

แบบขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง

Download

แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

Download

ใบเบิกวัสดุ

Download

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download

ใบเสนอราคา

Download

ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

Download

บัญชีตกลงเงินยืมทดรองชั่วคราว

Download

งานบุคลากร

แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

Download

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

Download

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบเงินรายได้

Download

ใบสมัครพนักงานราชการ

Download

ใบคำขอหนังสือรับรอง

Download

คำร้อง

Download

งานอาคาร พาหนะ แจ้งซ่อม

แบบฟอร์มขอให้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

Download

แบบขอใช้รถประจำหน่วยงาน

Download

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์

Download