0894942576
นางสาว
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
Puntip Wisespongpand
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้ดูแลห้องสมุด
อาจารย์
1104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.Sc. (Marine Sciences), University of the Ryukyus, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Marine Sciences), University of the Ryukyus, Japan
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล, นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล, อนุกรมวิธานปู, ขยะทะเล
Marine natural product, Marine chemical ecology, Crab taxonomy, Marine debris
"1. นิเวศวิทยาทางทะเล (Marine ecology)
2. สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical oceanography)
3. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine biotechnology)
4. ประวัติทางธรรมชาติของสัตว์ทะเล (Natural history of marine animals)
5. ปู (Crab)
6. นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล (Marine chemical ecology)
7. มลพิษทางทะเล (Marine pollution)
8. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล (Marine natural product)
9. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine environmental biotechnology)
10. ปัญหาพิเศษ (Special problems)
11. สัมมนา (Seminar)"
การคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่สามารถย่อยสลายพลาสติก
Screening of marine bacteria for plastic biodegradable
"พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, กมลชนก วงศ์อิสรกุล, วชิระ ใจงาม และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ชลบุรี, น.938-946. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร, น. 938-946.
ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, คมสัน หงภัทรคีรี และ อรรถวุฒิ กันทะวงศ์. 2559. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล,น.912-921. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. 2559. การขุดรูแบบปิดและการกินอาหารใต้ดินของปูทหารใหญ่ (Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, 2013), น. 82. ใน ประมวลบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี, น.80. ใน ประมวลบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, กุลธิดา วิญญูนันทกุล, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ และ ดวงเดือน วารีวะนิช. 2559. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata), น.81. ใน ประมวลบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม, วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง. 2560. ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหาร บริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง, น. 770-778. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม, วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง. 2560. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง, น.761-769.ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ และ ณภัทร พุทธิเมธากุล. 2560. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากลำพู ลำพูทะเล และลำแพน, น.883-891. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ฐิติกร บุญทองใหม่ และ วชิระ ใจงาม. 2561. ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ตราด, น.728-735. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ดวงเดือน วารีวะนิช และ ภานุวัฒน์ พูลคล้าย. 2561. การใช้ปูป่นเป็นวัตถุดิบเพื่อเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii), น. 736-744. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม และ วิสัย คงแก้ว. 2561. ชนิด การแพร่กระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะกำใหญ่ จ.ระนอง, น. 634-643. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (One World One Ocean :New ane More Values of the Seas). มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, อำไพวรรณ รวมกิ่งแก้ว, ชลประพัฒน์ ผลมะขาม และ จินตนา สและน้อย. 2561. การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด, น.631-941. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (One World One Ocean :New ane More Values of the Seas). มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วาสนา อากรรัตน์, และ จินตนา สและน้อย. 2562. ความหลากหลายทางชนิด การแพร่กระจาย และประชาคมปูตามแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 24(2): 695-710.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, อภิญญา ชาติทวีสุข และ วชิระ ใจงาม. 2563. การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร, น. 397-407. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ปาลิดา ยิ้มศรี และ อรรถวุฒิ กันทะวงศ์. 2563. ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง, น.388-396. ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
"
"ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์. 2550. คู่มืออันดามัน ปูทะเลไทย. บริษัทไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์. 2550. สมุทรศาสตร์เคมี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์. 2561. คู่มือการจัดจำแนกชนิดของปูทะเลที่พบได้ทั่วไปตามชายฝั่ง. โครงการบริการวิชาการทางด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล. ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์.
"