Shettapong MEKSUMPUN
Publications
1. จิรศักดิ์ หลานหมีน และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2558. ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่อความหนาแน่นของหอยลาย (Paphia undulata) บริเวณอ่าวบางปู อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. น. 1219-1226 ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาประมง.

2. สาวิตรี ชูบุบผา เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ ณิศรา ถาวรโสตร์. 2558. การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง. น.1134-1141. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาประมง.

3. ทรงเผ่า สมัชชานนท์ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ พฤหัส จันทร์นวล. 2558. การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง. น.1211-1218. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาประมง.

4. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ภัททิรา เกษมศิริ และ มินตรา มารบุญ. 2558. การแพร่กระจายของปริมาณน้ำในดินตะกอนและสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง. การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสำรวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสำรวจซีฟเดค ปี 2556”. หน้า 56-66. วันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร.

5. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ณิศรา ถาวรโสตร์ บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และ อรอิงค์ เวชสิทธิ์. 2558. การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง. การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสำรวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสำรวจซีฟเดค ปี 2556”. หน้า 89-104. วันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง