สัมมนา เรื่อง "Biodisel from microalgae and Dessert from catfish surimi"  ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย Dr. Eng. Patmawati, S.Pi., M.Si. จาก Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย  จัดโดยภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร. เยาวภา ไหวพริบ email : ffisywp@ku.ac.th