รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Tokyo University of Marine Science and Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ OQEANOUS PLUS :
International joint Program (IJP) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 2567

Link รายละเอียด
https://fish.ku.ac.th/pdf/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_IJP.pdf