ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894