ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894