ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ สังกัดสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
----------------------------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------