ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดศูนย์เครื่องมือกลาง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894