ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน จังหวัดกระบี่
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894