ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University ประจำปี 2567
หัวข้อ "Integrated Agricultural Development and BCG Economy"
ณ Kyoto University, Kyoto ประเทศญี่ปุ่น