ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ทางด้านจิตวิทยา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894