รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEN international Mobility for Students (AIMS) 
ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566

รายละเอียดการรับสมัคร (สำหรับนิสิต)
มหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยน Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน: 1 ภาคการศึกษา (ภาคต้น ปีการศึกษา 2566) ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 – 4 ในปีการศึกษา 2566
3. มี GPA 2.50 ขึ้นไป
4. มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร:
1.ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (download จาก website คณะประมง www.fish.ku.ac.th)
2. ใบรายงานผลคะแนน (Trancript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี)
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า
(หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ รศ.ดร.วรรณวิมล
 คล้ายประดิษฐ์)

การสนับสนุน:
1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Hiroshima University 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกและพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์ของกรรมการจากคณะประมง    
    
จำนวนนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2566
ตัวจริง 2 ราย และสำรอง 1 ราย (ถ้ามี)

ระยะเวลาการสมัครและการคัดเลือก
วันสุดท้ายการยื่นใบสมัคร     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันสอบสัมภาษณ์                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศผลการคัดเลือก        วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
สถานที่ส่งใบสมัคร หน้าห้องคณบดี ชั้นที่ 3 ตึกบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณกมลชนก สนิทพันธ์   โทร : 0-2942-8936 (email : ffiskns@ku.ac.th)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
https://fish.ku.ac.th/web/AIMS/ใบสมัครโครงการ_AIMS_คณะประมง_2566.docx


 

Attach PDF