รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEN international Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2565

รายละเอียดการรับสมัคร (สำหรับนิสิต)
มหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยน  Hiroshima University
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา (ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565)
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เป็นนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 – 4 ในปีการศึกษา 2564
    3. มี GPA 2.50 ขึ้นไป
    4. มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
    2. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี)
    6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า

การสนับสนุน
    1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Hiroshima University
    2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดการคัดเลือก (สำหรับผู้คัดเลือก)
วิธีการคัดเลือก

    คัดเลือกและพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์ของกรรมการจากคณะประมง
                
จำนวนนิสิตที่ผ่านมาคัดเลือก
    นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2565
    ตัวจริง 2 ราย และสำรอง 1 ราย (ถ้ามี)

วันสุดท้ายการยื่นใบสมัคร     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันสอบสัมภาษณ์                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการคัดเลือก        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-942-8936

 

Download ใบสัมคร