รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) 
ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

                         ……………………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการรับสมัคร (สำหรับนิสิต)
มหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยน    Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน:        1 ภาคการศึกษา (ภาคต้น ปีการศึกษา 2567) 
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2567

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต
    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เป็นนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 – 4 ในปีการศึกษา 2567
    3. มี GPA 2.50 ขึ้นไป
    4. มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า
เอกสารประกอบการสมัคร:
1.ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
(download จาก website คณะประมง www.fish.ku.ac.th)
    2. ใบรายงานผลคะแนน (Trancript) จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี)
    6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ  TOEFL 500 หรือเทียบเท่า
(หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถส่งเอกสารอื่นๆ ประกอบการสมัครมาเพื่อพิจารณาก่อนได้)


วิธีการคัดเลือก
    คัดเลือกและพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์ของคณะทำงานวิเทศน์สัมพันธ์ คณะประมง        
จำนวนนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก
    นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2567
    ตัวจริง 2 ราย และสำรอง 1 ราย (ถ้ามี)
ระยะเวลาการสมัครและการคัดเลือก
วันสุดท้ายการยื่นใบสมัคร     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันสอบสัมภาษณ์                 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศผลการคัดเลือก        วันที่ 21 กุมภาพันธฺ พ.ศ. 2567

สถานที่ส่งใบสมัคร หน้าห้องคณบดี ชั้นที่ 3 ตึกบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
หรือ email : ffiskns@ku.ac.th
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณกมลชนก สนิทพันธ์   โทร : 02-942-8936 (email : ffiskns@ku.ac.th)