รายละเอียดทุน :
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37,500 บาท ดังนี้
o กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     22,500 บาท 
o คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     15,000 บาท
โดยนิสิตออกค่าใช้จ่ายเองประมาณ     15,000 บาท

ผู้มีสิทธิสมัคร: นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 –3  

ระยะเวลาการแลกเปลี่ยน : ในระหว่างวันที่ 6 –18 พฤศจิกายน 2566 (2 สัปดาห์)

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน :  2 คน

วิธีการสมัคร : 
1. รับสมัคร: วันนี้ ถึง 29 กันยายน 2566
2. กรอกข้อมูลการสมัครใน Google From (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM0FB4HxCe0oMrRw5p1BkHem5TIu9oaq1ctmvy_w2jiLLg4A/viewform
3. ดาวน์โหลดใบสมัคร (https://fish.ku.ac.th/pdf/ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ_Kyoto_University.docx) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
o สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต  
o หนังสือแสดงผลการศึกษารายวิชา (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)
o ส่งกลับมาที่ Email:  milkseekan33@gmail.com 

วิธีการคัดเลือก : 
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ : 3 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก : 4 ตุลาคม 2566

ติดต่อเพิ่มเติม:
รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ (wanwimol@ku.th) /ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ (ffisywp@ku.ac.th)
หรือ นางสาวกมลชนก สนิทพันธ์ E-mail milkseekan33@gmail.com