รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ
Asain International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2565-2566

- แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสมาชิกอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ)
- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
- เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะเกษตร
  คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะประมง
  คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  คณะวนศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร