รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ  “Global Ocean Summer camp” ณ Ocean University of China (OUC), Qingdao, China

โครงการ: Global Ocean Summer camp เป็นโครงการการศึกษาแบบสหวิทยาการ ที่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการบรรยายโดยอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

สถานที่: Ocean University of China, Qingdao, China     

เวลา: 5-14 กค. 2567

รายละเอียดทุน: สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับทุน โดยทุนให้เต็มจำนวน 2 ทุน     ทุนให้บางส่วน จำนวน 3 ทุน
และ ทุนส่วนตัว ไม่จำกัดจำนวน   

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนิสิตระดับปริญญาโท เอก ปัจจุบัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันสุดท้ายของการสมัคร     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดการสมัคร และใบสมัคร download ได้ที่ website คณะประมง (www.fish.ku.ac.th)