ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
-----------------------------------------------------------------------
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา
สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา
สังกัดศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894