ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
สาขาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894