ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน จังหวัดกระบี่
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894